Technical Color Service

Homepage.
Produkten.
Nieuwsflits.
Contact.
Algemene Leverings Voorwaarden.
Disclaimer.

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Uw leverancier voor al uw kleine en grote hoeveelheden emailles, mediums en overige toebehoren. Wij zijn een zeer flexibel bedrijf, welke volgens fabrieksspecificaties werkt. contactgegevens, contact, emaille, ceramic, keramiek Bekijk onze ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN (ALV) op deze pagina. Contactgegevens | Technical Color Service

1. Toepasselijkheid

1.1 De navolgende voorwaarden zijn, met uitsluiting van algemene voorwaarden welke door een opdrachtgever bij c.q. voor het verstrekken van opdrachten worden gehanteerd, van toepassing op alle door Technical Color Service, hierna te noemen TECS2001, aanvaarde opdrachten en daaraan ten grondslag liggende offertes;

1.2 Slechts indien dat schriftelijk wordt overeengekomen kan door TECS2001, zonder dat de overige voorwaarden worden aangetast of anderszins buiten werking gesteld, uitsluitend terzake van een individueel bepaalde opdracht, op verzoek van de wederpartij van één of meer van de navolgende bepalingen worden afgeweken;

 

2. Offertes

2.1 Slechts schriftelijke offertes kunnen als bindend worden beschouwd;

2.2 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn offertes gedurende ten hoogste twee weken geldig, na het verstrijken van deze periode dragen zij nog slechts een vrijblijvend karakter;

2.3 Voor offertes welke betrekking hebben op producten waarin edelmetalen zijn verwerkt gelden uitsluitend dagprijzen;

 

2A Monsters

2A.1 Alle door TECS2001 in het kader van een offerte of anderszins afgegeven monsters, in welke vorm ook, worden slechts ter oriëntatie verstrekt;

2A.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, kan een wederpartij noch enige derde rechten ontlenen aan door of namens TECS2001 verstrekte monsters;

2A.3 Behoudens na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van TECS2001 is het de wederpartij niet toegestaan om de hiervoor bedoelde monsters en/of offertes aan enige derde af te geven of enige derde daarin op welke wijze ook inzage te geven; niet-nakoming van deze verplichting door de wederpartij maakt haar schadeplichtig jegens TECS2001;

 

3. Prijzen

3.1 Alle opgegeven prijzen, evenals alle in deze voorwaarden genoemde bedragen, luiden exclusief BTW (hoog tarief);

3.2 Na het verstrijken van de geldigheidsduur van een offerte kunnen daaraan, in ieder geval met betrekking tot de daarin vermelde prijzen en/of verleende opties, geen rechten worden ontleend;

3.3 Indien en voor zover een aanvaarde opdracht (mede) betrekking heeft op door derden te leveren diensten en/of producten, komen tussentijdse prijsverhogingen van die diensten en/of producten voor rekening van de opdrachtgever, artikel 3.5 is hierbij niet van toepassing;

3.4 Wanneer en voor zover na de totstandkoming van een overeenkomst op grond van overheidsbesluiten (of besluiten van daarmee gelijk te stellen organen) dwingende prijsverhogende maatregelen en/of voorschriften van toepassing worden, zullen de effecten daarvan aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht;

3.5 Voor zover de nieuwe prijs de oude met minder dan 10% te boven gaat, dient de opdrachtgever die nieuwe prijs te aanvaarden; indien en voor zover de prijsstijging dat percentage te boven gaat, heeft de opdrachtgever het recht de opdracht in te trekken echter onder de verplichting alsdan aan TECS2001 een schadevergoeding ter hoogte van 25% van de waarde van de oorspronkelijke opdracht met een minimum van € 150,00 te voldoen;

3.6 Alle door TECS2001 opgegeven prijzen luiden netto af magazijn; alle bijkomende kosten in verband met vervoer, verpakking en/of verzekering of andere diensten, komen ten laste van de wederpartij en zullen bij factuur in rekening worden gebracht;

 

4. Opdrachten, uitvoering en levering

4.A.1 Door TECS2001 uit te voeren opdrachten komen tot stand door schriftelijke aanvaarding van een door haar aan de wederpartij uitgebracht aanbod;

4.A.2 Van een schriftelijke offerte afwijkende opdrachten komen eerst tot stand nadat deze door middel van een schriftelijke bevestiging door TECS2001 zijn aanvaard;

4.A.3 TECS2001 zal, behoudens voor zover hij deze schriftelijk heeft bevestigd, nimmer gebonden zijn aan mededelingen welke door derden, hoe ook genaamd en in welke hoedanigheid ook, worden gedaan;

4.A.4 Mondelinge en/of telefonische (aanvullingen en/of wijzigingen van) opdrachten worden uitgevoerd overeenkomstig de schriftelijke bevestiging daarvan; dergelijke aanvullingen of wijzigingen kunnen in beginsel tot uiterlijk 48 uur vóór de feitelijke aflevering worden verzocht;

4.A.5 Aan tijdens de uitvoering van een opdracht door de opdrachtgever gewenste wijzigingen kan uitsluitend worden tegemoetgekomen nadat daar door een bevoegde functionaris om is verzocht èn TECS2001 in de gelegenheid is gesteld zich hieromtrent uit te laten;

4.B.1 De opgave van levertijden geschiedt slechts bij benadering; door overschrijding van een door TECS2001 opgegeven termijn komt hij niet van rechtswege in verzuim;

4.B.2 Ook door overschrijding van gefixeerde en/of uitdrukkelijk overeengekomen termijnen zal TECS2001 niet van rechtswege in verzuim zijn indien de overschrijding is of wordt veroorzaakt door overmacht aan zijn zijde; in dergelijke gevallen zal TECS2001 opnieuw een in redelijkheid te verwachten termijn opgeven welke door de wederpartij dient te worden aanvaard;

4.B.3 De opdrachtgever is verplicht om TECS2001 in de gelegenheid te stellen zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen; de opdrachtgever dient daartoe en voor zijn rekening en risico alle middelen te verstrekken en/of omstandigheden te creëren die daartoe benodigd zijn en/of bij de wet of daarmee gelijk te stellen maatregelen en voorschriften zijn voorgeschreven;

4.B.4 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen gaat een opgegeven levertijd in op de dag volgend op de totstandkoming van de overeenkomst dan wel de dag na ontvangst van de door de opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering te verstrekken gegevens en/of de bijschrijving op de bank- of girorekening van TECS2001 van een overeengekomen vooruit-betaling;

4.B.5 Overschrijding van een, al dan niet bij benadering aangegeven, levertermijn brengt geen op TECS2001 rustende verplichting tot schade-vergoeding met zich mee tenzij de overschrijding het gevolg is van opzet of grove nalatigheid aan zijn zijde, dan wel is veroorzaakt door feiten of omstandigheden welke voor risico van TECS2001 komen;

4.C.1 De levering geschiedt af magazijn; ook in het geval dat het vervoer geschiedt door (medewerkers van) TECS2001 zelf, berust het risico bij de opdrachtgever en is TECS2001 bevoegd om de kosten van het vervoer aan de opdrachtgever in rekening te brengen;

4.C.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de aflevering slechts plaats gedurende normale werkuren;

4.C.3 Voor zover de wet zulks toestaat blijven alle door TECS2001 geleverde zaken zijn volledig eigendom tot het tijdstip waarop de facturen, alsmede in voorkomend geval alle bijkomende kosten, terzake het geleverde volledig zijn voldaan;

4.C.4 TECS2001 is bevoegd om opdrachten in gedeelten uit te leveren; de opdrachtgever is verplicht om met betrekking tot deelleveringen gezonden facturen conform deze algemene voorwaarden te voldoen;

4.C.5 De opdrachtgever is gehouden om, zonder dat TECS2001 deswege in verzuim zal zijn, binnen redelijke grenzen méér- of minderleveringen te aanvaarden; in dit verband worden percentages van 25% bij zendingen < 10000 gram resp. 20% bij zendingen < 40.000 gram en 15% bij zendingen > 40.000 gram als redelijke afwijkingen beschouwd, artikel 4.C.4 is van overeenkomstige toepassing;

 

5. Betaling

5.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen, dient de koper het gekochte in wettig betaalmiddel te voldoen binnen 14 dagen na het tijdstip van aflevering en op grond van de daartoe door TECS2001 verzonden factuur;

5.2 In afwijking van het in het voorgaande lid van dit artikel bepaalde, kan worden overeengekomen dat 50% van de overeengekomen prijs door overschrijving op een door TECS2001 aan te wijzen bank- of girorekening dient te worden voldaan bij het verstrekken van de opdracht; de resterende 50% dienen conform lid 1 van dit artikel te worden voldaan;

5.3 Indien en voor zover enige andere wijze van betaling wordt overeengekomen, kan TECS2001 van de opdrachtgever verlangen dat deze adequate zekerheid stelt voor de waarde van de opdracht of een gedeelte daarvan;

5.4 Indien een opdracht is verstrekt door, of voor rekening van, twee of meer opdrachtgevers is elk van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen welke voor die opdrachtgevers uit de opdracht voortvloeien des, de één betalend, de ander(en) gekweten zal (zullen) zijn;

5.5 Indien en voor zover een opdrachtgever van oordeel is dat hij van TECS2001 iets te vorderen heeft, is verrekening of compensatie anderszins van die vordering, ook al werd deze door TECS2001 erkend, zonder diens uitdrukkelijke instemming, niet toegestaan;

5.6 Tenzij TECS2001 daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd, wordt de betalingsverplichting niet opgeschort als gevolg van het inroepen van reclames;

5.7 Vorderingen waarvoor een van artikel 5.1 of 5.2 afwijkende betalingswijze en/of -termijn en/of waarvoor geen zekerheidsstelling conform artikel 5.3 werd bedongen, dienen binnen de daarvoor op de factuur vermelde termijn te zijn voldaan; bij overschrijding van die termijn zal de opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim zijn; alsdan is hij een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van 1% van het factuurbedrag, dan wel het niet tijdig betaalde deel daarvan, voor elke maand of gedeelte daarvan gedurende welke betaling uitblijft;

5.8 Indien en voor zover van een opdrachtgever in der minne geen betaling kan worden verkregen en deswege een derde moet worden belast met de incasso van (een) verschuldigd(e) bedrag(en), zullen de daarmee gemoeide buiten-gerechtelijke kosten ten laste komen van de nalatige debiteur. De kosten worden als volgt berekend: 15% over de eerste € 2.500,00 van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00, 10% over de tweede € 2.500,00 van de hoofdsom, 5% over de daaropvolgende € 5.000,00 van de hoofdsom, 1% over de daaropvolgende € 190.000,00 van de hoofdsom, 0,5% over het restant van de hoofdsom, met een maximum van € 6.775,00. De incassokosten bedragen derhalve minimaal € 40,00 en maximaal € 6.775,00 excl BTW.;

 

6.1 Aansprakelijkheid

6.1.1 TECS2001 verplicht zich tot een juiste en zorgvuldige uitvoering van hem verstrekte opdrachten en de nakoming van de verplichtingen welke voor hem uit de overeenkomst welke aan die opdracht ten grondslag liggen, voortvloeien;

6.1.2 Indien en voor zover de opdrachtgever van oordeel is dat TECS2001 de in lid 1 bedoelde verplichting niet dan wel niet behoorlijk of onvoldoende is nagekomen, dient de opdrachtgever dit binnen vijf (werk-)dagen na aflevering schriftelijk, onder vermelding van feiten en omstandigheden, te melden;

6.1.3 Slechts indien en voor zover een tekortkoming in de nakoming door TECS2001 aanwijsbaar het gevolg is van zijn opzet dan wel grove nalatigheid aan zijn zijde, zal TECS2001 tot vergoeding van de als gevolg daarvan geleden schade kunnen worden verplicht; de hoogte van een dergelijke schadevergoeding zal evenwel te allen tijde beperkt zijn tot de helft van de factuurwaarde van de opdracht welks uitvoering tot de schadevergoedingsverplichting heeft geleid, zulks echter met een maximum van € 500,00;

6.1.4 TECS2001 is niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd c.q. door wie ook geleden;

6.1.5 Indien en voor zover TECS2001 krachtens een onherroepelijk rechterlijk vonnis en in afwijking van het hiervoor bepaalde tot vergoeding van schade is gehouden, zal deze te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag dat in verband met de schade-veroorzakende gebeurtenis door verzekering is of zou kunnen worden gedekt;

6.1.6 Door TECS2001 verstrekte schriftelijke adviezen of voorschriften met betrekking tot de toepassing en/of de (wijze van) verwerking van door hem te leveren of geleverde producten dienen door de koper strikt te worden opgevolgd; TECS2001 kan echter nimmer aansprakelijk worden gehouden voor gevolgen, hoe ook genaamd, welke zijn veroorzaakt door onjuistheden in het advies of voorschrift tenzij in verband daarmee opzet of grove nalatigheid aan zijn zijde wordt aangetoond;

 

6.2 Overmacht

6.2.1 Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor elke gehele of gedeeltelijke niet-nakoming door TECS2001 welke wordt of is veroorzaakt door overmacht;

6.2.2 Als overmacht wordt aangemerkt elke gebeurtenis welke voortvloeit uit feiten en/of omstandigheden waarop TECS2001 geen invloed heeft (gehad) noch invloed kan of heeft kunnen uitoefenen;

6.2.3 Indien en voor zover de nakoming van (de) op TECS2001 rustende verplichtingen door overmacht wordt verhinderd, kan deze de uitvoering van de overeenkomst opschorten tot een nader overeen te komen tijdstip; bij gebreke van (het bereiken van) overeenstemming omtrent die opschorting zal dit geacht worden een ontbindende voorwaarde te vormen;

6.2.4 Indien de opdrachtgever de bij het vorige lid van dit artikel bedoelde overeenkomst met toepassing van het daarin bepaalde ontbindt of doet ontbinden, rust op de opdrachtgever uit dien hoofde jegens TECS2001 een niet voor rechterlijke matiging vatbare schadeloosstellingsverplichting; de schade wordt gesteld op 25% van de waarde van de opdracht; in voorkomende gevallen wordt dit bedrag vermeerderd met de schade welke als gevolg van de ontbinding door derden wordt of is geleden, voor zover deze aan TECS2001 in rekening wordt of is gebracht;

 

6.3 Reclames/Garantie

6.3.1 TECS2001 staat in voor de deugdelijkheid van en de conformiteit met verstrekte specificaties voor de door hem geleverde zaken;

6.3.2 Het in lid 1 van dit artikel bepaalde lijdt evenwel uitzondering indien en voor zover, zonder dat nadere be- of verwerking door TECS2001 heeft plaatsgevonden, afwijkingen in de fabrieksspecificaties worden geconstateerd;

6.3.3 Reclames omtrent het geleverde dienen binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk, eventueel per fax of e-mail en alsdan vergezeld van (een) deugdelijk(e) testrapport(en), aan TECS2001 te worden gemeld; indien en voor zover binnen deze termijn geen melding is ontvangen, dan wel een deugdelijk testrapport ontbreekt, gaat TECS2001 ervan uit dat geheel conform de opdracht is geleverd en is hij niet (langer) verplicht om reclames in behandeling te nemen;

6.3.4 Buiten elke garantie valt enige meer- of minderlevering als in paragraaf 4.C bedoeld, evenals enige andere onvolkomenheid als gevolg van verwerking door een ander dan TECS2001;

6.3.5 Na het verstrijken van door een producent verleende garantietermijnen evenals na afloop van de sub 6.3.3 bedoelde periode vervalt de aanspraak op garantie en vindt een eventueel vereiste herlevering slechts plaats tegen betaling van de alsdan geldende prijs;

6.3.6 Alle garanties en reclamerechten vervallen met onmiddellijke ingang indien en voor zover de opdrachtgever:

  1. het geleverde verkeerd of onoordeelkundig heeft gebruikt of doen gebruiken;
  2. enige uit de overeenkomst terzake het geleverde voor hem voortvloeiende verplichting, al dan niet jegens TECS2001, niet, niet volledig, niet behoorlijk of niet-tijdig is nagekomen;

6.3.7 De opdrachtgever is te allen tijde gehouden om TECS2001 in staat te stellen om zijn garantieverplichtingen na te komen op straffe van verval van (garantie-) rechten;

6.3.8 In geval van reclames dient de koper, zonder dat hij hieraan jegens TECS2001 enig recht kan ontlenen, de volledige zending waarop de klacht betrekking heeft aan TECS2001 beschikbaar te stellen of, voor zover dat niet mogelijk is, voor TECS2001 of een door hem aangewezen derde beschikbaar te houden;

6.3.9 Indien en voor zover een door TECS2001 geleverd produkt, al dan niet verwerkt in enig ander produkt, in verband met een reclame of om enige andere reden aan TECS2001 wordt terug- of toegezonden, dient dit franco te geschieden;

 

7. Opschorting, ontbinding

7.1 Indien de opdrachtgever weigert te voldoen aan een redelijk verzoek van TECS2001 tot het doen van de vooruitbetalingen als bedoeld bij artikel 5.2 of het stellen van zekerheid als bedoeld bij artikel 5.3, dan wel indien van de opdrachtgever nog geen betaling werd ontvangen van (een) opeisbare vordering(en) uit hoofde van (een) eerdere opdracht(en), is TECS2001 bevoegd de uitvoering van een nieuwe opdracht gedurende een maand op te schorten;

7.2 Indien na het verstrijken van de in het voorgaande artikel genoemde periode geen overeenstemming over de (wijze van) betaling is bereikt, zal de weigering om te voldoen aan de eisen gesteld bij artikel 5.2 en/of artikel 5.3, dan wel het niet voldoen aan eerdere betalingsverplichtingen, geacht worden te vormen een ontbindende voorwaarde welke alsdan in werking treedt en als gevolg waarvan de overeenkomst waaruit de opdracht voortvloeit van rechtswege zal zijn ontbonden;

7.3 Indien de bij het vorige artikel bedoelde overeenkomst met toepassing van het bij dat artikel bepaalde is ontbonden, rust op de opdrachtgever uit dien hoofde jegens TECS2001 een niet voor rechterlijke matiging vatbare schadeloos-stellingsverplichting; de schade wordt gesteld op 90% van de waarde van de opdracht; in voorkomende gevallen wordt dit bedrag vermeerderd met de schade welke als gevolg van de ontbinding door derden wordt of is geleden, voor zover deze aan TECS2001 in rekening wordt of is gebracht;

7.4 Indien de opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht, doch vóór de uitvoering daarvan, in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel de Wet Schuldsanering Natuurijke Personen op hem van toepassing wordt verklaard of hem surséance van betaling wordt verleend of in het geval hij onder curatele wordt gesteld, zal die opdracht op het tijdstip van inwerkingtreding van de rechterlijke uitspraak terzake geacht worden te zijn ingetrokken en de aan de opdracht ten grondslag liggende overeenkomst van rechtswege ontbonden;

7.5 In het in het voorgaande lid bedoelde geval zal, zo de opdrachtgever het (de) overeenkomstig artikel 5.2 betaalde voorschot(ten) heeft voldaan, dat (die) voorschot(ten) onder inhouding van 25% van de waarde van de opdracht met een minimum van € 350,00 worden terugbetaald; in voorkomende gevallen wordt de terugbetaling verminderd met de schade welke als gevolg van de ontbinding door derden wordt of is geleden, voor zover deze aan TECS2001 in rekening wordt of is gebracht;

7.6 Indien zich de in lid 4 van dit artikel bedoelde situatie voordoet terwijl door de opdrachtgever nog geen vooruitbetaling als bij artikel 5.2 bedoeld is gedaan, zal de opdrachtgever een vordering van TECS2001 ter hoogte van 25% van de waarde van de aldus ingetrokken opdracht c.q. ontbonden overeenkomst, met een minimum van € 350,00, in voorkomende gevallen vermeerderd met de schade welke als gevolg van de ontbinding door derden wordt of is geleden, voor zover deze aan TECS2001 in rekening wordt of is gebracht, niet betwisten;

7.7 Met inachtneming van de daarbij gestelde verplichting, is de opdrachtgever bevoegd de opdracht in te trekken c.q. de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst te ontbinden wanneer zich de situatie als bij artikel 3.5 bedoeld voordoet, in alle andere gevallen waarin de opdrachtgever de opdracht wenst in te trekken, zal de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst door de opdrachtgever slechts kunnen worden ontbonden tegen vergoeding aan TECS2001 van 90% van de in de opdrachtbevestiging vermelde totaalprijs;

7.9 Het bij deze voorwaarden bepaalde staat niet in de weg aan de bevoegdheid van zowel TECS2001 als van de opdrachtgever om in spoedeisende gevallen van de President der Arrondissementsechtbank te ’s-Hertogenbosch in kort geding een voorziening te verlangen;

7.10 Het bij deze voorwaarden bepaalde ten aanzien van opschorting en betaling laat onverlet de bevoegdheid van TECS2001 tot het treffen van conservatoire maatregelen;

 

8. Slotbepalingen

8.1 Deze voorwaarden zijn eveneens en onverminderd van toepassing indien de rechten, welke de opdrachtgever aan een met TECS2001 gesloten overeenkomst ontleent, overgaan op dan wel worden overgedragen aan een derde; voor een dergelijke overgang of overdracht is voorafgaande instemming van TECS2001 vereist;

8.2 Indien enige derde zeggenschap verkrijgt in of over (het bedrijf van) de opdrachtgever, zal deze derde de verplichtingen welke voor de (oorspronkelijke) opdrachtgever uit de door hem verstrekte opdracht voortvloeien onverkort nakomen;

8.3.1 Voor de toepassing van het bepaalde in artikel 126 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kiezen partijen domicilie ten kantore van TECS2001 respectievelijk ter griffie van de in artikel 7.9 genoemde Rechtbank;

8.3.2 Mitsdien is de beslechting van geschillen welke over (de uitvoering van) een overeenkomst ontstaan, voorbehouden aan (de President van) die Rechtbank, tenzij de aard en/of de omvang van het geschil binnen de bevoegdheidsgrenzen van de Kantonrechter valt, in welk geval de kwestie door laatstgenoemde zal worden behandeld;

8.4 In voorkomende gevallen kunnen partijen zich gezamenlijk wenden tot de bevoegde Kantonrechter teneinde van een tussen hen gerezen geschil kennis te nemen en daarin uitspraak te doen;

8.5 Op alle door en met TECS2001 gesloten overeenkomsten en/of voorafgaande aanbiedingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;

8.6 Voor situaties waarin bij deze voorwaarden, resp. een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, niet (uitdrukkelijk) is voorzien, zal TECS2001, met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van zowel de opdrachtgever als van TECS2001, in een oplossing voorzien;

8.7 Wanneer en voor zover enige bepaling in deze voorwaarden niet rechtsgeldig mocht blijken of door enige oorzaak buiten werking gesteld moet worden, zal TECS2001 voorzien in een bepaling welke zo veel als mogelijk overeenkomt met de strekking van de niet geldige of buiten werking gestelde regel;

8.8 De voorgaande bepalingen worden van kracht op de aan de voet vermelde datum;

8.9 Voor zover aan de wederpartij een uittreksel van deze voorwaarden ter hand is gesteld, wordt hem de volledige tekst op verzoek toegezonden.

 

 

 

10-2012